<< Tillbaka

KostnaderGenomförande

Finländska forskningsorganisationers totala kostnader följs som en del av uppföljningen av öppen vetenskap och forskning.

 

Uppföljningsmodell

Uppföljningen för år 2021 omfattar licens- och prenumerationsavgifter för forskningsorganisationer, transformativa avtal, författaravgifter för öppen publicering, tryckta material, medlems- och stödavgifter för infrastruktur och plattformar för öppen publicering, kostnader för organisationernas öppna vetenskapliga förlagsverksamhet, parallellpublicering, stöd för öppen publicering samt avgifter för inhemska vetenskapliga periodiska publikationer.

En del av de redovisade kostnaderna anknyter inte direkt till öppen publicering, men har tagits med för att följa upp förändringar i kostnadsstrukturen. Ur ett kostnadsperspektiv är de transformativa avtalen en kombination av kostnader för öppen publicering och prenumerationsavgifter.

Uppföljningsmodellen har utarbetats av en arbetsgrupp som samordnades av Nationalbiblioteket (FinELib) och bestod av företrädare för olika sektorer och intressenter. Modellen testades under våren 2022, och den utvecklas vidare utifrån den inhämtade responsen.

 

Data

De uppgifter som används vid uppföljningen har hämtats från tre källor: 1) en enkät som genomförts i samband med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning, 2) FinELib-byrån och3) Open APC dit organisationerna rapporterat sina författaravgifter.

Vid bedömningen av uppföljningsresultaten ska beaktas att en del av svaren har angetts i euro medan stödtjänster för öppen publicering och arbetets andel vid parallellpublicering har angetts i antal årsverken. Uppgifterna om antal årsverken är uppskattningar. Uppskattningar och avrundningar finns också i de uppgifter som angetts i euro.

Alla organisationer har heller inte svarat på alla frågor. Ett ”blankt” svar kan därför betyda att organisationen inte har betalat avgifterna eller att den av någon anledning inte känner till dem.

På motsvarande sätt innebär det faktum att en organisation har angett vissa kostnader inte nödvändigtvis att den har rapporterad alla därtill hörande kostnader. Detta gäller särskilt för författaravgifterna, vars uppföljning fortfarande innebär utmaningar.

Kostnaderna för inhemska periodiska publikationer ingår i övriga kostnader (licens- och prenumerationsavgifter, författaravgifter, stödavgifter) men kan också granskas separat. Närmare beskrivningar av olika kostnadstyper finns i uppföljningsmodellen (på finska).

Data om uppföljningen har publicerats i Fairdata 2/2023.

 

Källa:Enkät om uppföljning av totala kostnader, FinELib-byrån och Open APC.
Dela denna sida: