Uppföljningen av öppen vetenskap och forskning

Allmän information 

Målet med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning är att stöda organisationernas utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, stödja och verifiera att de mål som fastställts i deklarationen och riktlinjerna uppnås samt att få en helhetsbild av den finländska vetenskapens öppenhet.

I uppföljningen används i möjligast hög grad befintlig och jämförlig information ur Datalagret för forskningsinformation. Dessutom samlar man i uppföljningen in information med hjälp av en enkät. Enkätens roll som informationskälla för uppföljningen minskar i takt med att informationen som samlas i Datalagret för forskningsinformation ökar. I början har enkäten en central roll.

Det första året uppföljningen genomförs är 2022. Uppföljningens resultat publiceras på forskning.fi, och resultaten av enkätundersökningarna lagras öppet. Uppföljningen utförs som följer:

1.Enkät genomförs i maj.

2.Uppgifter från portalen forskning.fi samlas in i juni (information från föregående år)

3.Uppföljningens resultat, inklusive profiler och nivå, offentliggörs i oktober.

4.Den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning beslutar om eventuella ändringar av indikatorer.

5.Indikatorer för nästa uppföljningsrunda offentliggörs i december, 18 månader före den genomförs. Undantagsvis fastställs indikatorerna för 2024 dock under våren 2023.

Mera information

 

Indikatorer

Uppföljningen undersöker  hur  den  öppna  vetenskapens  och  forskningens verksamhetsmodeller utvecklas på olika områden (publikationer,  forskningsmaterial  och  -infrastrukturer,  utbildning  och  forskningskultur)  och  inom  olika  verksamhetssätt  (styrande dokument, tjänster, output och samarbete). Därmed är det möjligt att undersöka delområden, verksamhetssätt och sambanden dem emellan när man arbetar med uppföljningens resultat.  I uppföljningen för år 2022 beaktas endast en del av dessa, vilka markerats i tabellen nedan. Målet är att beakta alla aspekter i uppföljningen 2024.

Uppföljningsmodellen lägger tonvikten på indikatorer som är nationellt utvecklingsbara och tillgängliga.  På detta sätt  är  det  möjligt  att  producera  kvalitativ  och  likvärdig  information  om  det finländska forskningssamfundet. Internationella indikatorer kan användas i uppföljningen vartefter de utvecklas och berikar inhemska indikatorer.

Förutom den kvantitativa uppföljning som görs genom Datalagret för forskningsinformation genomförs en kvalitativ undersökning av öppen vetenskap och forskning. Denna riktar sig särskilt till uppföljning av tjänster, styrande dokument, utvärdering och öppen forskningskultur.