Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsbeskrivning för den registrerade 

Personuppgifter som behandlas i Forskarens profilverktyget

Publicerat 24.11.2022

Allmänt

Den här dataskyddsbeskrivningen innehåller uppgifter till registrerade (fysiska personer) enligt 13 och 14 artikeln i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016. Den här beskrivningen ges till registrerade när personuppgifter samlas in.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Undervisnings- och kulturministeriet
Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: kirjaamo.okm@gov.fi
Tfn 0295 16001 (Statsrådets växel)

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud
E-postadress: okmtietosuojavastaava@gov.fi
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET

Syften för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifterna används för: 

 • Identifiering med hjälp av Suomi.fi-tjänsten
 • Inloggning med ORCID iD 
 • Ibruktagande av tjänsten
 • Överföring av uppgifter om användaren i ORCID-registret till databasen i tjänsten Forskarens uppgifter efter att användaren gett sitt samtycke till tjänsten. 
 • Redigering av den egna profilen 
 • Visning av uppgifterna i den egna profilen i den öppna informationstjänsten (Forskning.fi).
 • Utveckling av funktionerna i Informationsresursen för forskningsdatas Forskarens profilverktyget.
 • Administration av logginformation om användare, användarstatistik och administration av cookies som behövs för användning av tjänsten.
 • Statistik, analys och hantering i anslutning till verktyget. 

Grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter i Forskarens profilverktyget grundar sig på ett samtycke som användaren gett och upprätthållit i enlighet med artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) i profiltjänst för forskare (Forskarens profilverktyget).

De uppgifter som lagrats i Informationsresursen för forskningsdata omfattas av lagen om informationsresursen för forskningsdata (1238/2021).

Grupper av registrerade användare och kategorier av personuppgifter som behandlas: 

 • Användarens namn och personbeteckning eller motsvarande uppgift som kommer via Suomi.fi-identifikation.
  • Personbeteckningen eller motsvarande uppgift används endast som teknisk uppgift som identifierar personen. Personbeteckningen visas inte för andra parter och används inte för andra ändamål i denna tjänst
 • Uppgifter om publikationer, forskningsmaterial och finansieringsbeslut samt användarens för- och efternamn, ORCID iD och organisation som nämns i dessa.
 • Forskarens egna uppgifter samt forskarens övriga forskningsaktiviteter och meriter.
 • Uppgifter i användarens ORCID-register, till exempel namn, kontaktuppgifter, affiliation och andra uppgifter i personens ORCID-profil samt metadata för forskningsresultat som förvaras i ORCID-registret. 
 • IT-administrationsuppgifter såsom uppgifter om utrustning i anslutning till tjänsterna som tillhandahålls, inklusive tekniska identifierare, läge, kontaktuppgifter, kommunikationsuppgifter och metadata samt tekniska händelser som hänför sig till tjänsterna, inklusive system- och applikationslogguppgifter. 

Källor till personuppgifter när uppgifterna inte har erhållits av personen själv

Källan till personuppgifter i Forskares uppgifter -verktyg är uppgifterna i Suomi.fi-identifikationstjänsten, användarens hemorganisation, ORCID-registret som upprätthålls av ORCID-organisationen samt datalagret för forskningsinformation (tjänsten Forskning.fi).

Personuppgiftsbiträden och -mottagare

Personuppgifter behandlas av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy och dess underleverantörer, som på basis av ett avtal med undervisnings- och kulturministeriet genomför utvecklingen, underhållet och förvaringen av tjänsten. 

Personuppgifter överlåts inte till tredje parter av dem som deltar i produktionen av tjänsten utan separat samtycke från Forskarens profilverktyget.

Överföring av personuppgifter till tredje länder eller internationella organisationer

Uppgifter kan i enlighet med det samtycke som getts i profiltjänsten lämnas ut till internationella organisationer eller aktörer inom branschen både inom och utanför EU/EES-området. 

Personuppgifternas uppbevaringstid

Personuppgifter som samlats in för att använda Forskarens profilverktyget förvaras i databasen tills vidare eller tills användaren raderar sin profil.

Den registrerades rättigheter

Granskningsrätt 

Den registrerade har rätt att kontrollera personuppgifter som gäller honom eller henne själv i tjänsten. Utöver begäran om dataskydd kan de kontrolleras i tjänsten: https://forskning.fi/sv/mydata

Rätt till korrigering 

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller inexakta personuppgifter i tjänsten. 

Besvärsrätt 

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter inte är lagenlig. Dataombudsmannen kan kontaktas här:  https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

Följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen är villkorliga för den registrerade och förutsätter att vissa villkor uppfylls: 

Begränsning av behandlingen 

I vissa situationer har den registrerade rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas i tjänsten. 

Motsätta sig behandling 

Den registrerade har rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter till den del uppgifterna hör till de personuppgifter som lämnats på basis av samtycke  

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Den registrerade har rätt att få sina uppgifter som ingår i forskarens profiltjänst i maskinläsbar form.

Radering av personuppgifter 

Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till att upprätthålla sin profil i forskarens profiltjänst (Forskarens profilverktyget), varvid alla personuppgifter som samlats in för användning av tjänsten raderas. De datagrupper som raderas är:

 • Forskarens uppgifter om sig själv och profilen som kombinerar uppgifterna
 • Uppgifter om forskarens aktivitet och meriter.

Automatiskt beslutsfattande och profilering

Personuppgifterna används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som påverkar de registrerades rättigheter eller friheter.

Skydd av behandlingen av personuppgifter

Undervisnings- och kulturministeriet har i egenskap av teknisk administratör för informationsresursen för forskningsdata och forskarens profiltjänst vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder samt kräver detta även av dem som behandlar personuppgifter.