Användarvillkor för Forskarens Profilverktyget

Publicerat 24.11.2022

Användningen av verktyget förutsätter att dessa villkor godkänns och att man förbinder sig att följa dem. Bekanta dig alltså noggrant med dem. 

Undervisnings- och kulturministeriet förbehåller sig rätten att ändra villkoren. Om villkoren ändras väsentligt informerar undervisnings- och kulturministeriet användarna inom en rimlig tid innan ändringarna träder i kraft på ett sätt som är lämpligt med tanke på omständigheterna, till exempel i ett användarmeddelande.

1. Forskarens profilverktyget är avsett för alla forskare och experter vid finländska forskningsorganisationer

Forskarens profilverktyget på Forskning.fi är särskilt avsett främst för finländska forskningsorganisationers forskare och experter.  

Verktyget kan användas med Suomi.fi-identifikation och ORCID-autentisering av vem som helst för att skapa en egen profil.

Användaren identifierar sig i verktyget i Suomi.fi-tjänsten och kopplar sin ORCID iD till sin profil. I verktyget ger användaren tillstånd att söka information för sin profil i ORCID-tjänsten. I den egna profilen kan man dessutom lägga till uppgifter som den egna hemorganisationen har överfört till informationsresurs för forskningsdata eller uppgifter som redan publicerats på Forskning.fi

Profilen kan innehålla följande uppgifter: 

  • Namn och forskarkod 
  • Kontaktuppgifter 
  • Beskrivning av forskningen, vetenskapsområden och ämnesord 
  • Affiliering 
  • Utbildning
  • Publikationer, forskningsmaterial, projekt
  • Övriga forskningsaktiviteter 

Profilen publiceras endast med användarens samtycke och överlåts inte vidare utan användarens tillstånd.

2. Uppgifterna som överförs till tjänsten ska vara lagenliga 

Användaren ska se till att hen endast sparar sina egna uppgifter i sin profil. Uppgifterna får inte innehålla känsligt material eller uppgifter som ingår i någon särskild personuppgiftsgrupp enligt den gällande dataskyddsregleringen.   

Innehåll som kränker likvärdigheten och jämställdheten eller som på annat sätt bryter mot lagen eller god sed, innehåll som inte är korrekt eller som är vilseledande är förbjudet. 

Användaren ansvarar för att uppgifterna som hen har publicerat inte bryter mot lagen eller god sed, eller mot dessa användarvillkor.

3. Användaruppgifter och radering av dem 

Användaren ger undervisnings- och kulturministeriet rätt att behandla innehållet som användaren har lagrat, för att kunna producera tjänsten. Däri ingår till exempel automatisk monitorering, observation av sårbarheter i dataskyddet, observation och blockering av intrång, säkerhetskopiering, kopiering eller överföring av innehåll samt felspårning. 

Användningen av verktyget förutsätter identifiering i Suomi.fi-tjänsten och ORCID-tjänsten. I samband med identifieringen sparas uppgifter om användaren i tjänsten och de sparas i tjänsten tills vidare eller tills användaren raderar sin profil. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns i tjänstens dataskyddsmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet förbehåller sig rätten att uppbevara sådant innehåll och sådana personuppgifter som behövs för att säkra tredje parters rättigheter till exempel för att påvisa kränkningar mot upphovsrätten. 

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att publicera statistikuppgifter om användarna, dock så att enskilda användare inte kan identifieras. Dessa allmänna uppgifter täcker antalet användare till exempel per organisation och vetenskapsområde. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan enligt övervägande spärra eller avbryta användningen av ett användar-ID utan att informera om det: 

  • på grund av olovlig användning av tjänsten; 
  • om undervisnings- eller kulturministeriet har motiverade skäl att misstänka att tjänsten används på ett sätt som bryter mot dessa villkor.

4. Radering av uppgifter 

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att radera innehåll som anses bryta mot dessa användarvillkor.  

Användaren kan när som helst radera sin profil och tillhörande uppgifter.  

Uppgifter om en användare som har raderats kan inte återställas efter att användar-ID har raderats från tjänsten. Raderingen gäller inte offentliga uppgifter i tjänsten Forskning.fi, såsom uppgifter om publikationer, forskningsmaterial eller projekt. 

5. Beskrivning av tjänstenivån och ansvarsbegränsning 

I underhållet av tjänsten strävar man efter att den ska vara tillgänglig kontinuerligt och tillförlitligt. I felsituationer behandlas servicebegäran inom 1–3 arbetsdagar. 

Undervisnings- och kulturministeriet garanterar inte att tjänsten fungerar felfritt och utan avbrott. I underhållet av tjänsten Forskning.fi och verktyget följs branschens bästa praxis och säkerhetsåtgärder. 

Undervisnings- och kulturministeriet förbehåller sig rätten att ändra, flytta eller avsluta funktioner när som helst.

6. Om någonting går fel 

Vi tar gärna emot respons av användarna på adressen tiedejatutkimus@csc.fi om dessa användarvillkor och andra angelägenheter förknippade med våra tjänster.