<< Tillbaka

Öppenhetsgrader och -nivåerBilden visar öppenhetsnivåer och -grader för universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut. Öppenhetsgraden visas för varje område: forskningskultur, forskningsmaterial och infrastrukturer, publikationer, utbildning. För varje område visas öppenhetsgrad också enligt metoder för att främja öppenhet: styrande dokument, tjänster, samarbete, output.

 

Poängsättning

Baserat på uppföljningens indikatorer fastställ öppenhetsprofiler samt nivåer på öppen vetenskap och forskning för organisationerna.  År 2022 kommer begränsade indikatorer att användas.  De kompletteras så att alla delområden omfattas i uppföljningen 2024. Principerna för poängsättning är transparenta och tillgäng-liga för alla.

Varje indikator är poängsatt. Poäng är antingen ”baspoäng” eller ”tilläggspoäng”.  Baspoängen  gäller  praxis  som  är  viktig  för  alla  organisationer med tanke på implementering av policyerna. Till-läggspoäng gäller praxis som fortfarande är ny, under utveckling eller som ger mervärde.

 

Öppenhetsgraden

Poängen används för att fastställa en organisations öppenhetsgrad på varje delområde.  Öppenhetsgraden (1–5) på ett del-område fastställs för varje organisation enligt dels procentsats av det maximala antalet baspoäng, dels procentsats av det sam-manlagda antalet maxpoäng. En procentbaserad modell gör det möjligt att lägga till nya indikatorer i framtiden, och modellen är skalbar enligt hur öppen vetenskap och forskning utvecklas.

 

Öppenhetsprofil

Öppenhetsgraden på olika delområden bildar en organisations öppenhetsprofil.  Profilen synliggör en organisations öppenhetsgrad på olika delområden (publikationer, forsk-ningsmaterial och -infrastrukturer, utbildning och forskningskultur), och vid behov kan öppenhetsgraden undersökas också med fokus på verksamhetssätt (styrande dokument, tjänster, samarbete och output).

 

Helhetsbedömning av en organisations öppenhet

På basis av profilen fastställs också en helhetsbedömning av en organisations öppenhet.  Helhetsbedömningen har fem nivåer utöver basnivån. Nivåerna har definieras så att uppflyttning till följande nivå kräver ett steg uppåt på två delområden eller två steg uppåt på ett delområde (dvs. ett medelvärde på halvt steg). Dessutom kräver uppflyttning till de högre nivåerna i helhetsbe-dömningen höjningar på att alla delområden av profilen.

Källa:Avoin tiede ja tutkimus, tutkimustietovaranto/VIRTA ja Avointen oppimateriaalien kirjasto
Dela denna sida: