Vetenskap och forskning annanstans


Aktörer som stöder eller styr vetenskap och forskning i Finland

 • Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
 • Främjar samarbetet mellan universiteten och för fram deras gemensamma ståndpunkter i centrala forsknings- och utbildningspolitiska frågor.
 • https://www.unifi.fi/pa-svenska/
 • Sammanslutningen av forskningsinstitut Tulanet
 • Ett samarbetsforum som fungerar som forskningsinstitutens gemensamma röst i utvecklingsarbetet i anslutning till forskningspolitiken och forskningssystemen.
 • https://tulanet.fi/
 • Finlands Akademi
 • Finlands Akademi finansierar högklassig vetenskaplig forskning, fungerar som expert inom vetenskap och vetenskapspolitik samt stärker vetenskapens och forskningsarbetets ställning.
 • https://www.aka.fi/sv/
 • Business Finland
 • Business Finland erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland.
 • https://www.businessfinland.fi/sv
 • Stiftelser och fonder
 • De finländska stiftelsernas intresse- och stödorganisation. Dess 206 medlemmar stöder årligen vetenskapen, konsten och den övriga samhällsutvecklingen med sammanlagt över en halv miljard euro.
 • https://saatiotrahastot.fi/sv/framsida/
 • Finlands Vetenskapsakademier
 • Vetenskapsakademiernas samarbetsorgan, vars uppgift är att förbättra förutsättningarna för forskning och förbättra vetenskapens genomslagskraft. Finlands fyra vetenskapsakademier främjar fri forskning och vetenskaplig diskussion.
 • https://www.academies.fi/sv/
 • Vetenskapliga samfundens delegation (VSD)
 • Ett oberoende expertorgan i frågor som gäller vetenskapsutövning och vetenskapspolitik. Till dess centrala uppgifter hör förutom att främja samarbetet mellan de vetenskapliga samfunden även att utveckla den vetenskapliga informationsförmedlingen och publikationsverksamheten, göra forskningsdata kända och utnyttja forskningsrön i samhället samt koordinera den öppna vetenskapen.
 • https://www.tsv.fi/sv
 • Medlemssamfunden i Vetenskapliga samfundens delegation
 • Till medlem i Vetenskapliga samfundens delegation kan godkännas ett samfund, som är en registrerad förening eller annat samfund, som har visat sig främja vetenskaplig forskning. Det finns sammanlagt ca 260 000 medlemmar i medlemssamfunden. Medlemmar representerar omfattande vetenskaplig sakkunskap från alla vetenskapsområden.
 • https://www.tsv.fi/sv/verksamhet/medlemssamfunden/sok-medlemssamfund
 • Forskningsetiska delegationen (TENK)
 • Forskningsetiska delegationen, som utses av Undervisnings- och kulturministeriet, främjar god vetenskaplig praxis, förebygger oredligher i forskningen och främjar den forskningsetiska debatten och informationen i Finland.
 • https://www.tenk.fi/sv
 • Delegationen för informationsspridning (TJNK)
 • Delegationen för informationsspridning (TJNK) är undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan, som följer de senaste rönen inom forskningen, konsten och de tekniska områdena i Finland och utomlands samt den nationella och internationella informationsutvecklingen i övrigt.
 • https://www.tjnk.fi/sv
 • Nationalbiblioteket
 • Nationalbiblioteket ansvarar för utökning, beskrivning, förvaring och tillhandahållande av vårt nationella publikationsarv och av sina unika samlingar. Nationalbiblioteket är också ett nationellt service- och utvecklingscentrum för hela biblioteksväsendet.
 • https://www.kansalliskirjasto.fi/sv
 • FinELib
 • FinELib är ett konsortium för finländska högskolor, forskningsinstitut och allmänna bibliotek med uppgift att trygga och förbättra tillgången till digitalt material. Konsortiet förhandlar om det finländska vetenskapssamfundets avtal om e-material med förläggarna.
 • https://finelib.fi/
 • Samordningen av öppen vetenskap
 • Främjar diskussionen inom forskningssamfundet om målen och metoderna för öppen vetenskap och öppen forskning, ökar samarbetet och medvetenheten om möjligheterna, utmaningarna och lösningarna inom öppen vetenskap och öppen forskning.
 • https://avointiede.fi/sv
 • CSC – IT Center for Science
 • CSC är ett finländskt center för IT-expertis som ägs av finska staten och högskolor i Finland. CSC erbjuder experttjänster inom IT på internationellt hög nivå för forskning, utbildning, kultur, offentlig förvaltning och företag för att främja deras framgång och deras allmännyttiga insats.
 • https://www.csc.fi/

Internationella aktörer inom vetenskap och forskning

 • Europeiska kommissionen, Horisont 2020
 • Inom ramprogrammet 2014–2020 har man i stor utsträckning finansierat europeisk vetenskap och forskning. Nästa ramprogram Horisont Europa inleds vid årsskiftet 2021.
 • https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
 • Europeiska forskningsrådet ERC (European Research Council)
 • Beviljar som en del av Horisont 2020-programmet finansiering för toppforskare och deras forskningsgrupper för banbrytande grundforskning. ERC fungerar självständigt. Det är ett oberoende vetenskapligt råd bestående av högt ansedda och sakkunniga forskare.
 • https://erc.europa.eu/
 • European Open Science Cloud (EOSC)
 • Ett samarbetsnätverk som grundats för att främja målen för den öppna vetenskapen. Dess mål är att bygga upp en paneuropeisk infrastruktur för den öppna vetenskapen och praxis som förenar olika nationella och internationella system.
 • https://www.eosc-portal.eu/
 • ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures)
 • Strategiforumet stöder ett konsekvent och strategidrivet angreppssätt för forskningsinfrastrukturpolitiken i Europa samt främjar initiativ som förbättrar användningen och utvecklingen av forskningsinfrastruktur i Europa och internationellt.
 • https://www.esfri.eu/
 • OpenAIRE
 • Ett projekt för öppen vetenskap som finansieras av EU och vars synligaste del är en portal för att söka öppet nätmaterial.
 • https://www.openaire.eu/
 • ORCID
 • En internationell organisation som administrerar ORCID iD, en permanent identifikator för forskare, och tillhörande forskningsdatabas.
 • https://orcid.org/

Publikationer

 • Journal.fi
 • Publikationstjänst för finländska vetenskapstidningar. På webbplatsen publiceras för närvarande cirka 90 vetenskapliga tidningar och årsböcker.
 • https://journal.fi/

Forskningsdata

 • Datainsamlingar.fi tjänsten
 • Tjänsten datainsamlingar.fi som drivs av Utbildningsstyrelsen innehåller information och forskningsdata om datainsamlingar som berör småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen.
 • https://www.datainsamlingar.fi/