Poliittinen huumori demokratian valtakamppailuissa

Poliittinen huumori demokratian valtakamppailuissa

Projektbeskrivning

Huumorista on tullut erityisesti sosiaalisen median myötä yhteiskunnan diskursiivisten kamppailujen keskeinen väline, jota käytetään paitsi retorisena keinona myös – ja ennen kaikkea – poliittisten identiteettien rakentamiseen: ”meidän” erottamiseen ”muista”. Erityisesti oikeistopopulistien on nähty hyötyvän huumorin käytöstä, jolla usein puolustellaan sananvapauden rajoja koettelevia rasistisia tai muuten loukkaavia lausuntoja. Myös muut poliittiset toimijat ovat valjastaneet huumorin apuvälineekseen. Tässä hankkeessa tutkitaan poliittisen huumorin roolia Suomessa, Italiassa ja Unkarissa, jotka muodostavat hyvin erilaiset demokraattiset kontekstit hybridin mediatilan diskursiivisille kamppailuille. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja syventää poliittiseen huumoriin ja sen demokratiavaikutuksiin liittyvää teoreettista ymmärrystä osana hybridin mediatilan diskursiivisia valtakamppailuja. Hankkeen päätutkimuskysymykset ovat: 1. Minkälaisia huumorin keinoja hybridin mediatilan diskursiivisissa valtakamppailuissa suositaan? 2. Ketkä huumoria käyttävät, missä yhteydessä ja mihin se kohdistuu? 3. Kuinka media-alustat ja muut kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat poliittisen huumorin käyttöön? Tutkimuskysymyksiin vastataan kolmen työpaketin avulla. Ensimmäisessä analysoidaan meemien avulla tapahtuvaa poliittisten päättäjien ja yhteiskunnallisten asiantuntijoiden haastamista, toisessa tutkitaan erilaisia poliittisen huumorin käyttöön liittyviä julkisia kohuja ja kolmannessa populistipoliitikkojen tapoja käyttää huumoria poliittisessa viestinnässään. Aineistojen keruussa ja jäsentämisessä hyödynnetään digitaalisia ja laskennallisia menetelmiä sekä laadullista kielen ja visuaalisuuden analyysia. Hankkeen työryhmä koostuu poliittisen viestinnän, populismin ja huumorin tutkijoista, ja mukana on myös sosiaalisen median tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin sekä politiikan kieleen liittyvää erityisosaamista.
Visa mer

Startår

2022

Beviljade finansiering

Juha Herkman Orcid -palvelun logo
190 800 €

Finansiär

Koneen säätiö

Typ av finansiering

Forskningsbidrag

Utlysning

Teemahaku 2021: Kieli, valta ja demokratia

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

Koneen Säätiö_202102670

Temaområden

sosiaalinen media, viestinnän tutkimus

Nyckelord

politiikan tutkimus, sosiologia, demokratia, meemi, populismi, skandaali, poliittinen huumori, diskurssi

Identifierade teman

politics, society