Gender, society and language use: evidence from Mexico and Spain

< Tillbaka till sökresultaten

Gender, society and language use: evidence from Mexico and Spain

Projektbeskrivning

Miten puhujan sukupuoli on yhteydessä tämän tapaan käyttää kieltä? Minkälaiset mekanismit linkittävät yhteiskunnan ja sukupuolen kielenkäyttöön? Tutkimuksessamme lähestymme näitä kysymyksiä kielitieteen ja sosiaalipsykologian keinoin käyttäen monitieteistä aineistoa, jonka keräämme Meksikossa ja Espanjassa. Vaikka käsitys sukupuolesta on yhteiskuntatieteissä ja kielitieteissä monipuolistunut ja laajentunut perinteisen binäärisen jaottelun yli kattamaan erilaisia sukupuolisia identiteettejä ja ilmenemismuotoja, käytännössä kvantitatiivisessa tutkimuksessa – varsinkin espanjan kieleen suuntautuvassa tutkimuksessa – sukupuolta käytetään yhä binäärisenä, selittävänä muuttujana, jota ei kyseenalaisteta tai tarkastella pintaa syvemmältä. Tutkimuksemme lähtökohtana on sukupuolen moniulotteisuuden huomioiminen sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Tutkimme eri kielenkäytön ilmiöitä – esimerkiksi eri persoonamuotojen ja erilaisten vuorovaikutuskeinojen käyttöä –kahdessa yhteiskunnassa, joissa puhutaan samaa kieltä, mutta jotka eroavat toisistaan sukupuoliroolien ja -normien osalta. Perinteisen mies- ja naispuhujien vertailun sijaan lähestymme sukupuolen käsitettä käyttämällä analyysissa eri ikäisten, eri sukupuoliin identifioituvien puhujien käsityksiä omista ja yhteiskunnassa vallitsevista sukupuolirooleista. Yhdistämällä kielitieteellistä ja sosiaalipsykologista tietoa tutkimuksemme tuottaa uutta ymmärrystä yhteiskunnan, sukupuolen ja kielen vuorovaikutuksesta ja samalla valaisee niitä mekanismeja, jotka selittävät aiemmassa tutkimuksessa havaittuja yhteyksiä puhujan sukupuolen ja kielenkäytön välillä. Tuottamamme tutkimustieto auttaa laajentamaan ja monipuolistamaan käsitystä sukupuolesta ja sen ilmenemismuodoista erityisesti tutkimissamme yhteiskunnissa.
Visa mer

Startår

2021

Beviljade finansiering

Pekka Posio
275 000 €

Finansiär

Koneen säätiö

Typ av finansiering

Forskningsbidrag

Utlysning

Apurahahaku

Övriga uppgifter

Finansieringsbeslutets nummer

Koneen Säätiö_202007066

Nyckelord

espanjan kieli