Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla: kansalaiskysely 2016

Beskrivning

Aineistossa selvitetään Lapin, Pohjanmaan ja Pohjois-Karjalan maakuntien asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä internetperustaisesta asioinnista ja sen saavutettavuudesta. Erityisesti tarkastelun keskiössä ovat verkkopalveluiden käytettävyys ja toimivuus harvaan asutun maaseudun väestön keskuudessa. Kysely on osa Lapin ja Vaasan yliopistojen sekä Lapin ammattikorkeakoulun toteuttamaa Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hanketta, jota rahoitti maa- ja metsätalousministeriö (Maatalouden kehittämisrahasto MAKERA). Aluksi vastaajille esitettiin kysymyksiä liittyen heidän internetin käyttöosaamiseensa ja -tottumuksiinsa. Edelleen vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä koskien internetin käytön helppoutta, toimintavarmuutta ja hintaa. Seuraavat kysymykset koskivat erilaisia julkisia palveluntarjoajia ja heidän verkkopalveluitaan. Vastaajilta esimerkiksi tiedusteltiin, ovatko he asioineet erilaisten julkisten palveluntarjoajien kanssa joko verkon välityksellä tai paikan päällä. Lisäksi pyydettiin arvioimaan kyseisten julkisten palveluntarjoajien palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta. Kyselyn lopuksi vastaajilta vielä tiedusteltiin, kuinka hyvin ja millä tapaa julkiset internetperustaiset palvelut vastaavat heidän omia tarpeitaan sekä sitä, haluaisivatko vastaajat itse olla mukana näitä palveluita suunnittelemassa. Taustamuuttujina aineistossa ovat asuinkunta, etäisyys asuinkunnasta maakunnan kuntakeskukseen, pääasiallinen liikkumisväline kotikunnasta kuntakeskukseen matkatessa, sukupuoli, ikä, koulutus ja ammattiasema.
Visa mer

Publiceringsår

2022

Typ av data

Upphovspersoner

Lapin ammattikorkeakoulu

Viinamäki, Leena - Upphovsperson

Lapin yliopisto

Kivivirta, Ville - Upphovsperson

Suikkanen, Asko - Upphovsperson

Syväjärvi, Antti - Upphovsperson

Lapin yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Selkälä, Arto - Upphovsperson

Vaasan yliopisto. Levón-instituutti

Voutilainen, Olli - Upphovsperson

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto - Utgivare

Projekt

Övriga uppgifter

Vetenskapsområden

SAMHÄLLSVETENSKAPER

Språk

finska

Öppen tillgång

Begränsad tillgång

Licens

Nyckelord

Tietoyhteiskunta, Tietotekniikka, julkinen sektori, julkiset palvelut, Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen muutos, maaseudun suunnittelu, maaseutu, haja-asutusalueet, digitalisaatio, verkkopalvelut, palveluntuottajat, sähköinen asiointi, tietoliikennelaitteet, digitaaliset taidot, digitaalinen kuilu

Temporal täckning

undefined

Relaterade till denna forskningsdata