Dataskydd

Dataskyddsmeddelande

Publicerad den 24 april 2020

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsmeddelande till den registrerade

Personuppgifter som behandlas i datalagret för forskningsinformation

 1. Allmänt

  Det här dataskyddsmeddelandet innehåller uppgifter till registrerade (fysiska personer) enligt 13 och 14 artikeln i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016. Det här meddelandet ges till registrerade när personuppgifter samlas in.

 2. Personuppgiftsansvariga

  Undervisnings- och kulturministeriet har kommit överens om gemensamma personuppgiftsansvariga med finländska forskningsfinansiärer och forskningsorganisationer som lämnar ut uppgifter till datalagret för forskningsinformation. De gemensamma personuppgiftsansvariga ansvarar var och en för sina egna uppgifter i datalagret för forskningsinformation.

  Undervisnings- och kulturministeriet
  Besöksadress till Undervisnings- och kulturministeriets Registratorskontor: Riddargatan 2 b, Helsingfors
  Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
  E-postadress: kirjaamo@minedu.fi
  Tfn 0295 16001 (växel)

  Förteckning över övriga personuppgiftsansvariga som fungerar som gemensamma personuppgiftsansvariga och deras kontaktuppgifter

 3. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

  Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud
  E-postadress: okmtietosuojavastaava@minedu.fi
  Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET

 4. Ändamålet för behandling av personuppgifter, personuppgiftsgrupper och rättsliga grunder

  Personuppgifterna används för:

  • Publicering av och bläddring i uppgifter i datalagret för forskningsinformation.
  • Förmedling av uppgifter i datalagret för forskningsinformation till aktörer som har en lagstadgad grund för behandling av uppgifterna.
  • Hantering av användarlogguppgifter, användarstatistik samt kakor som behövs för användningen av tjänsten på tjänstens webbplatser www.tiedejatutkimus.fiwww.research.fi och www.forskning.fi.
  • Statistikföring, analys och administration i anslutning till användningen och utvecklingen av tjänsten.

  Personuppgiftsgrupper som behandlas:

  • Uppgifter om publikationer, forskningsdata, finansieringsbeslut, forskningsinfrastrukturer och vetenskapliga nyheter som överfört till datalagret för forskningsinformation samt forskarens för- och efternamn, ORCID iD och organisation, som nämns i dem.
  • IT-administrationsuppgifter såsom uppgifter om utrustning i anslutning till tjänsterna som tillhandahålls, inklusive tekniska identifierare, läge, kontaktuppgifter, kommunikationsuppgifter och metadata samt tekniska händelser som hänför sig till tjänsterna, inklusive system- och applikationslogguppgifter.

  Rättsliga grunder för behandlingen av personuppgifter:

  • Lag om statsrådet (175/2003)
  • Reglemente för statsrådet (262/2003)
  • Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010)
  • Universitetslagen (558/2009)
  • Lag om yrkeshögskolor (932/2014)

  Grunden för behandlingen av uppgifter i anslutning till finansieringsbeslut är finansiärspecifik. Grunderna kan vara finansiärens berättigade intresse eller ett avtal eller samtycke som ingåtts eller getts i finansiärens egen tjänst.

  Vid bedömningen av lagenligheten beträffande behandling och publicering av personuppgifter som hänför sig till andra uppgifter i datalagret för forskningsinformation tillämpas det allmänna bästa.

 5. De som behandlar personuppgifter

  Personuppgifter behandlas av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy och dess underleverantörer, som på basis av ett avtal med undervisnings- och kulturministeriet genomför utvecklingen, underhållet och förvaringen av tjänsten.

  Dessutom kan metadata om publikationer, forskningsdata, finansieringsbeslut och forskningsinfrastrukturer (inkl. uppgifter om upphovspersoner) som ingår i datalagret för forskningsinformation i enskilda fall i enlighet med gällande lagstiftning lämnas ut till aktörer som utnyttjar dem, såsom forskningsorganisationer eller forskningsfinansiärer.

 6. Överföring av personuppgifter till tredje länder eller internationella organisationer

  Metadata om publikationer, forskningsdata, finansieringsbeslut och infrastrukturer (inkl. upphovsuppgifter) som ingår i datalagret för forskningsinformation kan i enlighet med gällande lagstiftning överlåtas till internationella organisationer eller aktörer inom branschen både inom och utanför EU/EES-området. Andra personuppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området.

 7. Personuppgifternas uppbevaringstid

  Personuppgifter i anslutning till uppgifterna i datalagret för forskningsinformation förvaras tills vidare i enlighet med 21 § 1 och 2 punkten i lagen om informationshantering, om inte något annat följer av lagstiftningen om arkivering eller andra författningar.

  Förvaringstiden för uppgifter i publikationer, forskningsdata och annat informationsmaterial förknippat med upphovspersonskap baserar sig på punkterna 1 och 2. Övriga uppgifter baserar sig på punkt 1. Uppgifter som grundar sig på samtycke förvaras så länge samtycket är i kraft.

 8. Den registrerades rättigheter

  Följande rättigheter för den registrerade är ovillkorliga och följer av dataskyddsförordningen:

  Rätt till insyn

  Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter i datalagret för forskningsinformation. Utöver begäran om dataskydd kan de kontrolleras på webbplatserna www.tiedejatutkimus.fiwww.research.fi och www.forskning.fi.

  Rätt till korrigering

  Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller inexakta personuppgifter i datalagret för forskningsinformation.

  Besvärsrätt

  Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter inte är lagenlig. Dataombudsmannen kan kontaktas här: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter.

  Följande rättigheter enligt dataskyddsförordningen är villkorliga för den registrerade och förutsätter att vissa villkor uppfylls:

  Radering av personuppgifter

  Den registrerade kan ha rätt att kräva att vissa uppgifter raderas från datalagret för forskningsinformation om vissa villkor uppfylls. Till exempel om uppgifterna behandlas med samtycke (en del uppgifter i finansieringsbeslut).

  Begränsning av behandlingen

  I vissa situationer har den registrerade rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas i datalagret för forskningsinformation. Till exempel när de behövs för rättsliga anspråk.

  Motsätta sig behandling

  Den registrerade kan ha rätt att motsätta sig behandlingen av personuppgifter. Motsättande är möjligt till exempel när personuppgifter behandlas utifrån ett berättigat intresse (en del uppgifter i finansieringsbeslut).

 9. Personuppgifternas källa/källor

  I datalagret för forskningsinformation förvaras uppgifter av finländska forskningsorganisationer (universitet, yrkeshögskolor, forskningsinstitut, universitetssjukhus) och forskningsfinansiärer. Dessutom överför undervisnings- och kulturministeriet uppgifter från externa källor (till exempel EU:s CORDIS-databas) till datalagret för forskningsinformation. Personuppgiftens källa anges på webbplatsen för datalagret för forskningsinformation vid respektive personuppgift.

  Varje organisation som förvarar uppgifter i datalagret för forskningsinformation ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

 10. Skydd av behandlingen av personuppgifter

  Undervisnings- och kulturministeriet har i egenskap av teknisk administratör för datalagret för forskningsinformation vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder samt kräver detta även av dem som behandlar personuppgifter.