Dataskydd

Dataskyddsmeddelande

Publicerad den 28 november 2022

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsbeskrivning för den registrerade

Personuppgifter som behandlas i informationsresursen för forskningsdata

Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning innehåller information till den registrerade (fysisk person) enligt artikel 13 och 14 i EU:s dataskyddsförordning (EU) 679/2016. Denna beskrivning ges till den registrerade när personuppgifter samlas in.

Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Undervisnings- och kulturministeriet
Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors
Postadress: PB 29, 00023 STATSRÅDET
E-postadress: kirjaamo.okm@gov.fi
Tfn 0295 16001 (Statsrådets växel)

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Undervisnings- och kulturministeriets dataskyddsombud
E-postadress: okmtietosuojavastaava@gov.fi
Postadress: Undervisnings- och kulturministeriet, PB 29, 00023 STATSRÅDET

Syften för behandlingen av personuppgifter

Syften för behandlingen av personuppgifter:

 • Publicering av uppgifter i öppen informationstjänst.
 • Bearbetning och samkörning av uppgifter som lagrats i informationsresursen för forskningsdata att förbättra uppgifternas kvalitet och användbarhet.
 • Utlämnande av uppgifter i informationsresursen för forskningsdata till forskningsaktörer.
 • Forskarnas uppgifter om sig själva, sina forskningsaktiviteter och sina meriter publiceras endast om forskaren har gett sitt samtycke.
 • Hantering av användarlogguppgifter, användarstatistik samt kakor som behövs för användningen av tjänsten på tjänstens webbplatser www.tiedejatutkimus.fiwww.research.fi och www.forskning.fi.
 • Statistikföring, analys och administration i anslutning till användningen och utvecklingen av tjänsten.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter


Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6 punkt 1 c) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) för att fullgöra undervisnings- och kulturministeriets lagstadgade uppgifter. Underläggande lagar för de lagstadgade förplkikter är bland annat:

 • Reglemente för statsrådet (262/2003) 11 § och 18 §
 • Statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet (310/2010) 1 §
 • Lag om informationsresursen för forskningsdata (1238/2021)
 • Universitetslagen (558/2009)
 • Lag om yrkeshögskolor (932/2014)

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • Uppgifter om publikationer, forskningsdata, finansieringsbeslut, forskningsinfrastrukturer och vetenskapliga nyheter som överfört till informationsresursen för forskningsdata samt forskarens för- och efternamn, ORCID iD och organisation, som nämns i dem.
 • IT-administrationsuppgifter såsom uppgifter om utrustning i anslutning till tjänsterna som tillhandahålls, inklusive tekniska identifierare, läge, kontaktuppgifter, kommunikationsuppgifter och metadata samt tekniska händelser som hänför sig till tjänsterna, inklusive system- och applikationslogguppgifter.

Källor till personuppgifterna

Uppgifter till informationsresursen för forskningdata lämnas ut från många olika källsystem. En lista över forskningsaktörer som lämnar ut uppgifter till informationsresursen för forskningdata finns på address: https://wiki.eduuni.fi/x/JROpC. Dessutom överför undervisnings- och kulturministeriet uppgifter från externa källor (t.ex. EU:s CORDIS-databas). Personuppgiftens källa anges på webbplatsen för informationsresursen för forskningsdata vid respektive personuppgift.

Varje organisation som förvarar uppgifter i datalagret för forskningsinformation ansvarar för att uppgifterna är korrekta.

Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy och dess underleverantörer, som på basis av ett avtal med undervisnings- och kulturministeriet genomför utvecklingen, underhållet och förvaringen av tjänsten.
Dessutom kan

 • metadata om och sammanfattningar av publikationer och andra forskningsresultat,
 • metadata om och beskrivningar av forskningsmaterial,
 • data som hänför sig till forskningsinfrastruktur,
 • uppgifter om forskningsaktörer,
 • metadata och sammanfattningar om forskningsprojekt och forskningsfinansiering

som ingår i informationsresursen för forskningsdata, i enlighet med gällande lagstiftning, lämnas ut till forskningsaktörer.
Forskarnas uppgifter om sig själva, sina forskningsaktiviteter och sina meriter lämnas ut till tredje parter endast om forskaren har gett sitt samtycke.

Överföring av personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

Uppgifter som nämns i punkt Personuppgiftsbiträde och mottagare av personuppgifter kan i enlighet med gällande lagstiftning eller samtycke i profiltjänst för forskare lämnas ut till internationella organisationer eller aktörer inom branschen både inom och utanför EU/EES-området. Andra personuppgifter överlåts inte utanför EU/EES-området.

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter i anslutning till uppgifterna i datalagret för forskningsinformation förvaras tills vidare i enlighet med 21 § 1 och 2 punkten i lagen om informationshantering, om inte något annat följer av lagstiftningen om arkivering eller andra författningar.

Förvaringstiden för uppgifter i publikationer, forskningsdata och annat informationsmaterial förknippat med upphovspersonskap baserar sig på punkterna 1 och 2. Övriga uppgifter baserar sig på punkt 1.

Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter i informationsresursen för forskningdata. Utöver begäran om dataskydd kan de kontrolleras på webbplatserna www.tiedejatutkimus.fi, www.forskning.fi, och www.research.fi.

Rätt till korrigering

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller inexakta personuppgifter i datalagret för forskningsinformation

Begränsning av behandlingen

I vissa situationer har den registrerade rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas i datalagret för forskningsinformation. Till exempel när de behövs för rättsliga anspråk

Besvärsrätt

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannen om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter inte är lagenlig. Dataombudsmannen kan kontaktas här: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter.  

Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte för automatiskt beslutsfattande eller profilering som har konsekvenser för de registrerades rättigheter eller friheter.

Skydd för behandlingen av personuppgifter

I egenskap av personuppgiftsansvarig har undervisnings- och kulturministeriet vidtagit de tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs samt kräver detta även av personuppgiftsbiträdena.